ÇALIŞTAY PROGRAMI

17 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA
I. PARALEL OTURUM
 • 10:00 - 13:00 Eğitim Semineri
 • 13:00 - 14:00 Öğle Arası
 • 14:00 - 17:00 Eğitim Semineri

Yönetim Alanında Kavramsal Düşünce ve Nitel Araştırma Yöntemleri
Eğitim Semineri: Prof. Dr. Aykut BERBER

 • Kavram, teori ve model: Genel bakış
 • Nitel araştırmadan yararlanma nedenleri
 • Felsefi varsayımlar (yorumlayıcı ve eleştirel yaklaşımlar) ve kavramsal düşünce
 • Dönüşlülük (reflexivity) ve bütüncül yaklaşım (holistic approach)
 • Kronoloji temelli yaklaşım ve örüntü (pattern) ilişkisi
 • Araştırma sorusu oluşturma aşamasında özgün duruş ve beklenmedik durumlar
 • Yorumlama ve "yeniden” yorumlama
 • Nitel araştırmalarda yineleme (iteration) problemi
 • Örnek olay araştırması
 • Oluşturmacı gömülü teori (constructivist grounded theory) ve kavramsallaştırma
 • Veri toplama örnekleri (görüşme, odak grubu görüşmesi, gözlemleme, saha çalışması)
 • İçerik analizi ve kodlama türleri
 • Metin kodlama
 • İmge kodlama
 • Söylem analizi: Foucault ve Derrida yaklaşımları
 • Uygulama - 1: Metin kodlama çalışması
 • Uygulama - 2: Yapılandırılmış görüşme - yapılandırılmamış görüşme karşılaştırması (interaktif çalışma)
II. PARALEL OTURUM
 • 10:00 - 13:00 Eğitim Semineri
 • 13:00 - 14:00 Öğle Arası
 • 14:00 - 17:00 Eğitim Semineri

Nicel Araştırma Yöntemleri Konusunda Tartışmalar
Eğitim Semineri: Doç. Dr. Murat YAŞLIOĞLU

 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri birbirleri ile ilişkilidir.
 • Nicel araştırma yöntemlerine getirilen eleştirilere eleştiriler.
 • Normal dağılım gerçekte ne demektir? Standardizasyonun önemi nedir? Örneklemin sosyal bilimlerdeki anlamı nedir? İstatistik yanılır mı?
 • Sosyal bilimlerde çok değişkenli analizler nelerdir? Model ne demektir?
 • Anlamlılık düzeyi, güven aralığı ve hata kavramları üzerine bir bakış.
 • Korelasyon ve regresyon analizlerini ne kadar biliyoruz? Generalized Least Squares ve Likelihood kavramlarına bir bakış.
 • Faktör analizi nedir? Faktör analizi türleri nelerdir? Hangisi ne zaman uygulanmalıdır?
 • SEM, CFA gerçekten popülerliğini hak ediyor mu?
 • Yepyeni bir "Eski Toprak": Bayesgil nedir?
III. PARALEL OTURUM
 • 10:00 - 13:00 Eğitim Semineri
 • 13:00 - 14:00 Öğle Arası
 • 14:00 - 17:00 Eğitim Semineri

Akademide Yaşanan Etik Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Eğitim Semineri: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan Acar

 • Etik Temel Kavramları Üzerindeki Karmaşa
 • Etik Teorilerin Bize Anlattıkları
 • Bilim İnsanı Olmanın Gerektirdiği Sorumluluklar
 • Kişisel Etik Kodların Düzenlenmesi ve Çalışmalara Yansıtılması
 • Akademide Yaşanan Etik İkilemler ve Başa Çıkmanın Yolları
 • Bilimsel Yayınlarda Yaşanan Etik Problemler
 • Mesleki Etik Kuralların Gelişimine Bireysel Olarak Nasıl Katkıda Bulunabiliriz?